Acte necesare

identificaţi actele necesare pentru cele mai utilizate operaţiuni juridice notariale
 • subjectDezbaterea succesiunii
  • check Certificatul de deces;
  • check Certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor(sau certificat de deces/certificate de moştenitor);
  • check Certificatul de naştere al soţului supravieţuitor;
  • check Actul de identitate al soţului supravieţuitor;
  • check Certificatele de naştere ale moştenitorilor;
  • check Certificatele de căsătorie, în cazul moştenitoarelor;
  • check Actele de identitate ale moştenitorilor;
  • check Contractul de vânzare-cumpărare, procesul verbal, adeverinţa de achitare integrala a apartament, cadastru, încheiere de intabulare;
  • check Certificatul fiscal pentru apartament;
  • check Actul de concesiune;
  • check Adeverinţă de valoare pt. locurile de veci (de la Adm. Cimitirelor) ;
  • check Certificat de acţionar;
  • check Actele de proprietate ale autoturismului;
  • check Certificat fiscal pt. autoturism;
  • check Titlu de proprietate teren + cadastru;
  • check Certificat fiscal pt. teren;
  • check Declaraţii de acceptare, renunţare, testament – dacă există;
  • check Referat de la Judecătoria sectorului unde defunctul a avut ultimul domiciliu (pentru defuncţii decedaţi până în 1995) ;
  • check Trei martori care să nu fie rude şi să-l fi cunoscut pe defunct de peste 10 ani.
 • subjectTestamente
  • check Actul de identitate al testatorului, persoana care lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
  • check Date de identificare ale legatarului, persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
  • check Doi martori(care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă şi de Legea 36/1995) cu actele de identitate
 • subjectPromisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare
  • check Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare pret, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • check Documentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
  • check Încheierea de intabulare;
  • check Extras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • check Extrase de cont prezentate de vânzători şi cumpărători, vizate de instituţia de credit, care să ateste că aceştia sunt titularii conturilor în care se achită preţul respectiv de unde se plăteşte preţul vânzării;
  • check Cărţile de identitate ale părților;
  • check Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • check Persoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comertului, Hotărâre AGA, ștampila societății;
 • subjectContracte de vânzare-cumpărare/ donaţie/ schimb/ întreţinere/ rentă viageră
  • checkActe de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • checkDocumentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
   Încheierea de intabulare;
  • checkPromisiune bilaterală de vânzare-cumpărare – daca există
  • checkExtras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • checkCertificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • checkAdeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să ateste dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari;
  • checkCertificat de performanță energetică;
  • checkPolița de asigurare împotriva dezastrelor (PAD);
  • checkUltima factură ENEL și chitanța de achitare a acesteia;
  • checkExtrase de cont prezentate de vânzători şi cumpărători, vizate de instituţia de credit, care să ateste că aceştia sunt titularii conturilor în care se achită preţul respectiv de unde se plateste pretul vânzării;
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkCertificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • checkPersoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
  • checkPentru contractul de întreţinere se impune asistenta autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice.
 • subjectContracte de partaj/ lotizare/ alipire
  • checkActe de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • checkDocumentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
  • checkÎncheierea de intabulare;
  • checkExtras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • checkCertificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • checkAdeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să ateste dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari;
  • checkUltima factură ENEL și chitanța de achitare a acesteia;
  • checkCertificat de urbanism
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkCertificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • checkPersoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • subjectContracte de ipotecă
  • checkActe de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare pret, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • checkDocumentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral);
   Încheierea de intabulare;
  • checkExtras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • checkCertificatul de atestare fiscală care să ateste achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare. Certificatul este valabil doar în luna emiterii, iar dacă există roluri deschise pe numele fiecărui coproprietar, trebuie prezentate certificate de atestare fiscală pentru toate rolurile fiscale;
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkCertificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • checkPersoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comerţului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • subjectContracte de comodat / închiriere
  • checkActe de proprietate imobil (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, dovadă achitare preţ, dovadă radiere ipotecă, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentință civilă –definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate etc.). Dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor;
  • checkActe de proprietate autoturism (talon, carte de identitate)
  • checkDocumentație cadastrală(CADASTRU – intocmit de un expert cadastral); – pentru imobile
  • checkÎncheierea de intabulare; – pentru imobile
  • checkExtras de carte funciară de autentificare – se solicită numai prin intermediul acestui birou notarial cu 4 zile lucrătoare înaintea semnării contractului de vânzare și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; – pentru imobile
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkCertificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • checkPersoane juridice: actul constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de la Registrul Comertului, hotărâre AGA, ștampila societății;
 • subjectDivorţuri
  • checkCertificat de căsătorie
  • checkCertificate de naştere soţi
  • checkCărţile de identitate ale soţilor
 • subjectDeclarații
  • checkCărţile de identitate ale părții;
  • checkAlte documente necesare, după specificul solicitării dvs.
 • subjectProcuri
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkAlte documente necesare, după specificul solicitării dvs.
 • subjectLegalizări de copii ale unor înscrisuri
  • checkExemplarul documentului în original.
  • checkCopii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora.
  • checkNu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit.
  • checkCopiile legalizate de pe actele autentice se vor elibera după verificarea prealabilă la locul unde se află arhiva în care se regăseşte documentul care se solicită a fi legalizat.
 • subjectLegalizări de semnătură
  • checkCărţile de identitate ale părților;
  • checkActul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie să fie nesemnat, în câte exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
 • subjectDarea de dată certă unor înscrisuri

  Actul pe care solicitaţi darea de dată certă. Acesta trebuie să fie nedatat, în câte exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

 • subjectActe constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale
  • checkCărţile de identitate ale părții;
  • checkDovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lângă
  • checkCamera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucureşti, după caz.
  • checkActul doveditor al sediului( act de proprietate, contract de închiriere etc.)
  • checkActele adiţionale se referă la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, număr de membrii, obiectul activităţii, sedii, filiale, sucursale etc.).
 • subjectCertificarea unor fapte

  Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

  • checkfaptul că o persoană se află în viaţă;
  • checkfaptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  • checkfaptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  • checkfaptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
  • checkrezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • checkcertificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • checkcertificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

  Documente necesare:

  • checkCărţile de identitate ale părții;
  • checkSomatia, Notificarea.
  • checkAlte documente necesare, după specificul solicitării dvs.
 
Toate drepturile rezervate
BIROUL NOTARIAL SUPREMA-LEX - Societate Profesionala Notariala © 2023
phone_android phone email